نصب مخزن فاضلاب در سایت دوغارون

نصب مخزن فاضلاب در سایت دوغارون

مخزن فاضلاب ساخته شده توسط شرکت چکاد صنعت آسماری در سایت صادرات گاز به افغانستان در منطقه دوغارون نصب و موردبهره برداری قرار گرفت.